Na temelju čl. 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju i čl. 47. Statuta Srednje škole Prozor, čl. 8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ-u, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ broj: 05-02-30-1417-2/20 od 07.12.2020. godine, Školski odbor na sjednici održanoj 05.01.2021. godine, r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
za prijem  djelatnika u radni odnos za školsku 2020/21. godinu
 

Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku

Na određeno vrijeme, a najduže do 15.07.2021.

1. nastavnik predmeta Sociologija - 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

2. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)

3. nastavnik predmeta Islamski vjeronauk - 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

4. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

5. nastavnik ekonomske skupine predmeta - 1 izvršitelj (7 sati tjedno)

6. nastavnik strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

B. Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdulje do 15.07.2021.

1. nastavnik predmeta poznavanja robe i prehrane- 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

2. nastavnik predmeta Povijest – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)

UVJETI:

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( 8/00, 4/04 ).

Uz obveznu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju, ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerene kopije:

- Kraći životopis,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o nekažnjavanju,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje ),
- uvjerenje od Službe za zapošljavanje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,
- dokaz o radnom stažu (u struci i van struke),
- ovjerena kopija studentskog indeksa ili prosjek ocjena ostvarenih tijekom studija
- certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja - za radno mjesto pod rednim brojem A) 3.
 
Kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se 26.01.2021. godine u 11 sati u prostorijama Škole.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave s naznakom „ za Natječaj “ slati putem pošte na adresu:
 
Srednja škola Prozor
Kralja Tomislava b.b.
88 440  P r o z o r
 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA:

Natječajnu dokumentaciju kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu Škole.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Rok trajanja:15.01.2021