Na temelju čl. 23. i 37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH", broj: 49/05 i 103/21), Načelnik Općine Prozor-Rama, r a s p i s u j e

JAVNI OGL AS
za prijem 1 (jednog) pripravnika srednje stručne spreme
 
Pripravnik SSS/IV stupanj stručne spreme - 1 (jedan) izvršitelj

Pripravnik se prima u radni odnos na stručno osposobljavanje za samostalni rad u struci.

Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci i još tri mjeseca po isteku staža u kojem pripravnik polaže stručni upravni ispit.

Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uvjete:

- SSS/IV stupanj stručne spreme – Geodetska
- poznavanje rada na računaru
 
Uz prijavu na Javni oglas potrebno je priložiti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene kopije)

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice

- Dokaz o poznavanju rada na računaru

- Dokaz da kandidat nema radnog staža (uvjerenje izdate od nadležne administrativne službe FZ PIO/MIO)

- Dokaz o neuposlenosti (uvjerenje izdato od nadležne službe za zapošljavanje)

- Izjava da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH od nadležnog organa
 
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti pripravnika.

Prijave s kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama, neposredno ili preporučeno poštom na adresu:
 
OPĆINA PROZOR-RAMA
Kralja Tomislava bb
88 440 Prozor
sa naznakom
„za javni oglas za prijem pripravnika“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.