Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) a u vezi člana 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Općine Prozor-Rama, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Prozor-Rama
 
Radna mjesta:

01. Stručni suradnik za informiranje i pitanja mladih – 1 (jedan) izvršitelj

02. Stručni suradnik za javne nabave – 1 (jedan) izvršitelj

 
01. Opis poslova: vodi postupak u svezi primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama; priprema, prikuplja i obrađuje i pruža informacije sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama; priprema i uređuje brošure, publikacije, biltene i druge informativne materijale; sudjeluje u izradi informacijsko-dokumentarnih i drugih materijala koji su u neposrednoj vezi s informiranjem; prati primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama; obavlja izradu redovitih ili periodičnih informacija vezanih za slobodu pristupa informacijama; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu šefa i Općinskog načelnika.

02. Opis poslova: prati i primjenjuje zakone i druge propise vezano za postupak javne nabave; priprema prijedlog procedure za provođenje postupka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavama i njegovim podzakonskim aktima; obavlja stručne poslove za Komisiju koje provodi postupak javne nabave; koordinira aktivnosti s nadležnom službom oko nabave roba,usluga, i radova, a sve radi efikasnijeg korištenja sredstava; priprema plan javnih nabava za tekuću godinu, priprema odluke o pokretanju postupka javne nabave, priprema rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu ponuda; sudjeluje u pripremi tenderske dokumentacije iz oblasti javne nabave, priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i druge akte; vrši kontakt s Agencijom za javne nabave i Uredom za razmatranje žalbi; pruža stručnu pomoć općinskim javnim ustanovama i javnim poduzećima u provedbi postupka javne nabave; sudjeluje u pripremi ugovora nakon provedene procedure javne nabave i praćenju realizacije zaključenih ugovora u skladu sa Zakonom; vrši izradu odgovarajućih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; sudjeluje u realizaciji projekata koje implementira Općina samostalno ili u suradnji s višim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama i drugim donatorima; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto i druge poslove koje mu naloži Općinski načelnik.  

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

Poziciju 01. :

- VSS, VII stupanj stručne spreme, Fakultet političkih znanosti, Pravni, Ekonomski fakultet, Filozofsko-humanističke znanosti odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja istih struka

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS

- poznavanje rada na računaru

Poziciju 02. :

- VSS, VII stupanj stručne spreme, Ekonomski fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS

- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba.).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu s uvjetima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba.).

3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ako fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

 c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog natječaja.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi procedure javnog konkursa zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ako pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.

Istovremeno s dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu s propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa s danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
 
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe
u Hercegovačko-neretvanskoj županiji,
ul. Ante Starčevića b.b.
88 000 Mostar
s naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Prozor Rama,
s pozivom na broj: 15-30-8-54/23“
 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.