Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 49/05) Načelnik općine Prozor-Rama raspisuje
 
JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na
neodređeno vrijeme u Općini Prozor-Rama
 
Vrši se prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor-Rama i to:
 
Pozicija 01. Viši referent za operativno tehničke poslove i poslove održavanja opreme – (1) jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Pozicija 02. Viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove - (1) jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Pozicija 01. Viši referent za operativno tehničke poslove i poslove održavanja opreme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama

Opis poslova: Vrši poslove nadzora nad ispravnošću instaliranja uređaja i tehničkih sredstava u zgradi općine, liftova, kotlovnice, grijanja i dr., obavlja poslove investicionog i tekućeg održavanja objekta, instalacija i tehničkih sredstava rada i opreme, tehničkog osiguranja zgrade (alarm) i dr., brine o ispravnosti elektro instalacijske mreže, vodovodne instalacije, kanalizacijske mreže, protupožarnih aparata i dr., obavlja poslove rukovođenja sustavom centralnog grijanja i vrši manje intervencije na instalacijama centralnog grijanja, prijem goriva i evidenciju utroška gorivom, pravi plan redovitih kvartalnih servisera i prisustvuje radu vanjskih servisera, vrši nadzor nad svim radovima koji se obavljaju u zgradi i odgovoran je za njihov kvalitet, predlaže generalne opravke pojedinih uređaja i sustava odnosno njihovu zamjenu, zavisno o dotrajalosti i potrebe kontinuiranog rada sredstava, održava općinska obilježja, obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto i druge poslove koje mu naloži rukovoditelj Službe i šef Odsjeka.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl- 24 Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH“, broj 49/05), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- SSS, IV stupanj, elektrotehničke struke
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Pozicija 02. Viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove u Službu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama

Opis poslova: Obavlja poslove pripremnog karaktera u oblasti imovinsko-pravnih poslova, priprema nacrte rješenja u prvostupanjskom postupku i drugih pojedinačnih akata iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, obrađuje podatke iz oblasti imovinsko-pravnih poslova za službene evidencije, sudjeluje u izradi nacrta propisa i drugih akata iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, prati pozitivne propise iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i osigurava njihovu pravilnu primjenu, prema potrebi izlazi na teren sa stručnim osobama radi utvrđivanja stvarnog stanja na terenu nakon čega izrađuje prateću dokumentaciju, daje upute i pruža stručnu pomoć strankama u postupku u svezi podnošenja podnesaka, vrši sastavljanje i primanje podnesaka građana radi ostvarivanja prava i izvršavanja obveza, vrši pripremu predmeta za arhiviranje, prati izvršavanja sporazuma o naknadi za preuzeto i izvlašteno zemljište, obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto te poslove koje mu odredi šef Odsjeka i rukovoditelj Službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl- 24 Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH“, broj 49/05), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VŠS – VI stupanj – Upravna odnosno I stupanj Pravnog fakulteta
- Položen stručni upravni ispit
- Najmanje 1 godina radnog staža u struci
- Poznavanje rada na računaru
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
4. Uvjerenje o radnom stažu
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za poziciju 02.)
6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 02.)
7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
8. Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini
9. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH
 
Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:
 
Općina PROZOR-RAMA
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor
s naznakom
"Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos
na neodređeno vrijeme – NE OTVARATI"
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.