Rok trajanja: 14.02.2021.
Kategorija: Marketing, PR i mediji
Mjesto rada: Prozor-Rama


Na osnovu članka 20a Zakona o radu („Službene novine FBIH", br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", br. 4/19 i br. 5/19), članka 21. Statuta JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama i Odluke Upravnog vijeća br. 01-1-6/21 od 22.1.2021.godine, Upravno vijeće JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na
neodređeno vrijeme na radno mjesto
 
Stručni suradnik za informiranje - jedan (1) izvršitelj
 
I Opis poslova

Uređivanje web stranice, pisanje i oprema teksta, priprema fotografija, rad na terenu, suradnja s predstavnicima medija, to obavljane i drugih poslova..

II UVJETI

Opći uvjeti:

- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
- da nije obuhvaćen odredbom elanka IX. Ustava BiH
- Posebni uvjeti
- VSS, magistar novinarstva

III DOKUMENTACIJA

Kandidati su duini dostaviti sljedeće dokumente:

* OBRAZAC za kandidate koji se prijavljuju na Javni natječaj objavljen sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji - kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se nalazi na WEB stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNZ/K).

Uz prijavni obrazac kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

- dokaz o završenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o državljanstvu ili preslika osobne iskaznice
- ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH
- ovjerena izjava da u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou države ili entiteta)

Izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od preuzimanja dužnosti.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Natječajnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

V

Natječaj će biti objavljen u dva dnevna lista na području županije i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

VI

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:
 
JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb
88 440 Prozor-Rama
s naznakom:
Prijava na „Natječaj za radno mjesto“  - NE OTVARATI
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.