Na osnovu članka 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19 i br. 5/19) članka 21. Statuta JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama i Odluka Upravnog vijeća br. 01-X-93/19 od 31.10.2019. Upravno vijeće JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama, raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na
neodređeno vrijeme na radno mjesto
 
Knjigovođa – jedan (1) izvršitelj
 
I Opis poslova

Obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova

II UVJETI

Opći uvjeti:

- Da je državljanin BiH
- Da je stariji od 18 godina
- Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
- Da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH
 
Posebni uvjeti:

- SSS, ekonomskog, ugostiteljsko-turističkog smjera
- Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u knjigovodstvu
 
III DOKUMETACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

- OBRAZAC za kandidate koji se prijavljuju na Javni natječaj objavljen sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se nalazi na WEB stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K).
 
Uz prijavni obrazac kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

- Dokaz o završenoj stručnoj spremi
- Dokaz op radnom iskustvu
- Uvjerenje o državljanstvu ili preslika osobne iskaznice
- Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH
- Ovjerena izjava da u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
 
Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od preuzimanja dužnosti.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“, br. 6/18).

Probni rad nije predviđen za ovo radno mjesto.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnim novinama (Do 16.11.2019.).

Natječajnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

V

Natječaj će biti objavljen u Dnevnom listu, Večernjem listu i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

VI

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno na adresu:
 
JU Kulturno-športski/sportski centar Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb
88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na natječaj za radno mjesto
„KNJIGOVOĐA“, - NE OTVARATI-

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.