Na temelju čl. 20a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), čl. 5. stav. 3. Zredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ br. 4/19 i 5/20), čl. 38. Statuta JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, te Odluke direktora br. 01/1-312/21 od 24.11.2021. godine, objavljuje se slijedeći
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Za slijedeća radna mjesta:

Pravnik – 1 izvršitelj
Voditelj/ica EKO parka – 1 izvršitelj
Radnik na razvrstavanju otpada – 8 izvršitelja
Radnik na pogrebnim i ostalim aktivnostima – 2 izvršitelja

Integralni dio teksta na slijedećem linku:

https://vodograd-rama.com/wp-content/uploads/2021/11/Javni-natje%C4%8Daj-za-prijem-u-radni-odnos.pdf

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K