Na temelju članka 45. Zakona o predškolskom odgoju (,,Narodne novine HNŽ, broj 05/00), članka 37. Statuta JU Dječji vrtić „Ciciban“, broj: 32/16 i članka 4. Pravilnika o radu JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor, broj: 198/23, 454/23 i 130/24, a sukladno Odluci broj: 183/24 od 04.04.2024. godine, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor  r a s p i s u j e
 
JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta
 
1. Odgajatelj - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme.  

Pored općih uvjeta, propisanih zakona, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to:

- VSS ili VŠS predškolskog odgoja
- Položen stručni ispit za odgojno-obrazovni rad
 

2. Socijalni radnik - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme  

Pored općih uvjeta, propisanih zakona, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju. Pedagoškom-standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove i to:

- VSS – Socijalni radnik
- Položen stručni ispit za odgojno-obrazovni rad
 

3. Stručni suradnik - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme  

Pored općih uvjeta propisanih zakona, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom Standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, statutom i drugim aktima ustanove, i to:

- VSS ili VŠS
- Položen stručni ispit za odgojno-obrazovni rad
 
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju traženu posebnim uvjetima i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave na natječaj):

- Životopis
- Diploma-dokaz o stručnoj spremi
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uvjerenje o prebivalištu

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete natječaja biti će obavijen intervju o kojem će biti obavješteni. Kandidat koji bude izabrani za obavljanje poslova po natječaju dužan je u roku od 15 dana dostaviti: uvjerene da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, liječničko uvjerenje i sanitarnu knjižicu.

Prijave s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja preporučeno putem pošte na adresu:
 
JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor
Splitska b.b.
88 440 Prozor, s naznakom
„Prijava na natječaj - ne otvarati"
 
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.