Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20 ), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15) člana 39. Statuta Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama i Odluke direktora Društva br: 03-219/23 od 09.11.2023. godine, a sve u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka, broj: 02-180/19, od 31.10.2019. godine, direktor Društva   r a s p i s u j e:
 
JAVNI   NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
1. Referent za prodaju karata (OJ Autobuski kolodvor) - jedan (1) izvršitelj;

2. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija prometa) - jedan (1) izvršitelj.I OPĆI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

Da su stariji od 18 godina;
Da su državljani Bosne i Hercegovine;
Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja natječaja kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti;
Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.

1. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska kolodvor) - jedan (1) izvršitelj;

Posebni uvjeti:

– SSS- IV/III ekonomskog, općeg ili tehničkog smjera;

– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.
 

2. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija prometa) - jedan (1) izvršitelj;

Posebni uvjeti:

–SSS, IV/III stupanj VKV ili KV vozač motornih vozila „D“ kategorije;

-Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.

II DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni natječaj objavljen u skladu s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskoe županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).

Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
Dokaz o radnom iskustvu;
Uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice;
Vozačka dozvola za radno mjesto br.2.;
Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.
 
Izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od osam (8) dana od preuzimanja dužnosti.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja dužnosti.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelju u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).

III OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Skraćena verzija Javnog natječaja će biti objavljena u Dnevnom listu i Oslobođenju, a integralni tekst Javnog natječaja će biti objavljen na službenoj web stranici Društva (www.javni-prijevoz.ba), na oglasnoj tabli Društva, te oglasnoj tabli Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za provođenje natječajne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog usmenog ispita predložiti rang listu s najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva.

V PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave na službenoj web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba.

Natječajnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja.

Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/771-008 ili 036/771-009,  svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Javni prijevoz doo Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb,
88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na natječaj za radno mjesto
„ točan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“
– NE OTVARATI-

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.