Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ("Službene novine HNŽ", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Prozor-Rama
2 /451

01. Stručni suradnik za poslove prostornog uređenja, urbanizma, građenja i stambeno-komunalnih poslova - Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršitelj

02. Stručni suradnik za opće i pravne poslove Općinskog vijeća - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: prati i proučava stanje iz svog djelokruga i predlaže odgovarajuće mjere; obavlja poslove na provođenju prostorno-planskih dokumenata koje donosi Općinsko vijeće; provjerava usklađenost projektne dokumentacije prilikom izdavanja odobrenja za gradnju; priprema urbanističko tehničke i druge uvjete u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za složenije gospodarske, infrastrukturne i druge objekte; predlaže i daje smjernice, organizira javni uvid u javnu raspravu za izradu prostorno-planske dokumentacije; priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni i dopuni i donošenju detaljnih planova prostornog uređenja; priprema sve potrebne dokumentacije kada urbanističku suglasnost i odobrenje za građenje izdaju viši organi; po potrebi sudjeluje u izradi građevinsko tehničke dokumentacije za izvođenje radova; po nalogu pomoćnika načelnika obilazi teren, te pomaže u pripremi urbanističko tehničkih uvjeta na temelju kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata; organizira uvođenje u posao izabranih izvoditelja radova, te vrši kontrolu kvaliteta i ugovorenih rokova za izvođenje radova; sudjeluje u investicijskom nadzoru; neposredno radi na blagovremenom prikupljanju sve potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova iz nadležnosti Službe; na temelju utvrđenih prioriteta izrađuje i za usvajanje priprema natječaje i projekte za realiziranje; prikuplja i po utvrđenoj metodologiji objedinjuje sve podatke sa terena iz nadležnosti Službe; vrši planirane poslove iz oblasti stambene i komunalne infrastrukture iz nadležnosti Službe; radi na izradi računa za komunalnu naknadu i računa za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, te vodi evidenciju o stanju naplate komunalne naknade; radi na izradi izvješća, informacija i drugih akata iz ovih oblasti; podnosi izvješće o svom radu pomoćniku načelnika; odgovoran je za ažurno i zakonito obavljanje poslova iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika.

02. Opis poslova: u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća i tajnikom Općinskog vijeća, brine se o pripremanju sjednica Vijeća, prati tok sjednice, učestvuje u izradi zapisnika i akata donesenih na sjednicama Općinskog vijeća; kontakt sa strankama, te pružanje administrativne i tehničke pomoći kod organiziranja sastanaka sa predsjednikom Općinskog vijeća; prevođenje dokumenata i akata po nalogu Predsjednika Općinskog vijeća; rad na održavanju kompletne dokumentacije vezane za svoj djelokrug rada i rad Općinskog vijeća i Predsjednika Općinskog vijeća; vođenje računa o materijalno-tehničkim potrebama Predsjednika Općinskog vijeća, uključujući poslove nabavke po nalogu Predsjednika Općinskog vijeća; vrši svakodnevne konsultacije s tajnikom Općinskog vijeća u vezi rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti; u suradnji sa šefovima službi vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i inicijativa i osigurava povratnu informaciju Općinskom vijeću; obavlja stručne poslove i pomaže predsjednicima radnih tijela u pripremi i vođenju sjednica i istim prisustvuje radi stručno-pravnih potreba radnih tijela; sudjeluje u izradi nacrta programa rada radnih tijela; u suradnji sa predsjednicima radnih tijela izrađuje izvještaje sa usvojenim mišljenjima radnih tijela, po pitanju radnih materijala za sjednicu Vijeća; brine se o ostvarivanju javnosti rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; u suradnji sa tajnikom Općinskog vijeća brine o blagovremenom objavljivanju akata koje je donijelo općinsko vijeće; sudjeluje u pripremi izrade Statuta, Poslovnika o radu, Programa rada Vijeća i općinskih akata za sjednice Vijeća; prati realizaciju programa rada Vijeća i njegovih radnih tijela, te izvršavanje poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje mu naloži rukovoditelj Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor-Rama, i to:

Za poziciju 01:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, građevinski i arhitektonski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja istih struka
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. god.)

2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS

3. kandidati za radno mjesto stručnog suradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, dužni su dostaviti i:

- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog natječaja
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

4. dokaz o poznavanju rada na računaru

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom za
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Prozor-Rama"


 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
DIREKTOR
mr. sc. Sead Maslo