Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ("Službene novine HNŽ", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Prozor-Rama
2 /445
 

01. Stručni saradnik za građenje i stambeno-komunalne poslove - Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršitelj

02. Stručni saradnik za turizam i okoliš - Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i finansije - 1 (jedan) izvršitelj

03. Viši stručni saradnik za poslove trezora i računovodstvo - Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i finansije - 1 (jedan) izvršitelj

04. Stručni saradnik za komunalni red - komunalni redar u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i finansije - 2 (dva) izvršitelja

05. Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: prikuplja i po utvrđenoj metodologiji objedinjuje sve podatke sa terena iz nadležnosti Službe; na temelju utvrđenih prioriteta izrađuje i za usvajanje priprema tendere i projekte za realiziranje; neposredno radi na blagovremenom prikupljanju sve potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova iz nadležnosti Službe; organizira uvođenje u posao izabranih izvoditelja radova, te vrši kontrolu kvaliteta i ugovorenih rokova za izvođenje radova; sudjeluje u investicijskom nadzoru; vrši planirane poslove iz oblasti stambene i komunalne infrastrukture iz nadležnosti Službe; po potrebi sudjeluje u izradi građevinsko tehničke dokumentacije za izvođenje radova; po nalogu pomoćnika načelnika obilazi teren, te pomaže u pripremi urbanističko tehničkih uvjeta; podnosi izvješće o svom radu pomoćniku načelnika; odgovoran je za ažurno i zakonito obavljanje poslova iz svoje nadležnosti; provjerava usklađenost projektne dokumentacije prilikom izdavanja odobrenja za gradnju; priprema urbanističko tehničke i druge uvjete u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za složenije gospodarske, infrastrukturne i druge objekte; priprema sve potrebne dokumentacije kada urbanističku suglasnost i odobrenje za građenje izdaju viši organi; predlaže i daje smjernice, organizira javni uvid u javnu raspravu za izradu prostorno-planske dokumentacije; priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni i dopuni i donošenju detaljnih planova prostornog uređenja; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik načelnika.

02. Opis poslova: analizira stanje iz oblasti turizma i okoliša; prati stanje u oblasti turizma i zaštite okoliša i inicira izradu mjera za sprječavanje nastanka štetnih posljedica u oblastima turizma i okoliša, te mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica; inicira izradu elaborata i istraživanja iz oblasti turizma i okoliša; prima stranke i daje stručne naputke iz djelokruga rada; vodi evidenciju i surađuje sa udrugama u oblasti turizma i okoliša; vodi evidenciju i surađuje sa aplikantima i korisnicima sredstava po projektima iz oblasti turizma i zaštite okoliša, međunarodnih fondova i institucija, te domaćih organizacija i institucija; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problematici u oblasti koja mu je u nadležnosti i predlaže mjere kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; prikuplja, evidentira i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim naputcima o tim promjenama i pojavama; prikuplja podatke, izrađuje analize, izvješća, planove i procjene, informacije, elaborate, projektne zadatke i druge materijale u svojoj oblasti i predlaže mjere za unaprjeđenje istih; priprema i izrađuje projekte i programe za aplikaciju kod federalnih, kantonalnih/županijskih i međunarodnih institucija, fondova, razvojnih agencija i ostalih organizacija; prati propise i stara se o provedbi i izvršavanju federalnih i kantonalnih/županijskih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata koji se odnose na poslove iz nadležnosti ove oblasti; vrši radnje i evidencije potrebne za ovjeru trgovačkih knjiga, cjenika i normativa; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i druge poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika općine:

03. Opis poslova: vrši kontrolu i kontiranje općinskih prihoda i rashoda; stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvješća o izvršenju proračunskih prihoda i rashoda; obavlja poslove u sustavu trezora sa ovlastima u korištenju aplikacije u svim modulima (održavanje računovodstvenog flex-polja, tj. konta, službi, subanalitika, projekata i funkcija; otvaranje i zatvaranje razdoblja u GL, knjiženje u GL i iz pomoćnih knjiga; mogućnost unosa korektivnih knjiženja; unos naloga za knjiženje; odobrenje naloga; knjiženje; storniranje naloga; otvaranje/zatvaranje perioda u modulu Nabave; održavanje lokacija Nabave; održavanje ostalih informacija potrebnih za modul Nabave; pregled i pretraživanje informacija iz modula Nabave; otvaranje/zatvaranje razdoblja modula Obaveza; kontrola i održavanje svih informacija iz modula Obaveza; pregled i pretraga plaćanja, faktura, dobavljača i ostalih informacija iz modula Obaveza; unos/učitavanje bankovnih izvoda; ručno/automatsko poravnanje izvoda svih transakcijskih, kao i depozitnih računa Općine; održavanje informacija za pomoćnu knjigu Upravljanja gotovinom; pregled i pretraživanje informacija iz pomoćne knjige Upravljanja gotovinom); priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za izradu proračuna, te sudjeluje u izradi proračuna; vrši zaključna knjiženja i izrađuje godišnji obračun proračuna; vrši računsku obradu, kontiranje i knjiženje situacija po ugovoru, knjiženje ostalih finasijskih dokumenata; popunjava propisane obrasce svih vrsta izvješća i obračuna (periodične i godišnje); vodi, kontrolira i usuglašava knjigovodstvene evidencije i sve vrste uplata i tražbina, kao i naknada i drugih tražbina; daje upute za konkretnu primjenu propisa iz računovodstva; odgovara za primjenu propisa iz računovodstva, te pravovremenost, točnost i ispravnost poslova koje obavlja; priprema podatke za periodične obrasce i unosi ih u obrasce; obavlja poslove kreiranja izvješća o izvršenju proračuna iz modula Glavne komisije trezora, uz redovitu koordinaciju sa svim korisnicima tih izvještaja; sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga odluka, općih akata i propisa iz djelokruga radnog mjesta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i rukovoditelja Službe.

04.Opis oslova: prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu o čemu sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih površina i druge dokaze koji mogu poslužiti za daljnji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanje prekršajnih naloga ili podnošenje prekršajne prijave; obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda sukladno Odluci o komunalnom redu i drugim općinskim propisima iz komunalne oblasti i zaštite okoliša; pomaže komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora i izvršenju rješenja; upozorava pismeno i usmeno pravne i fizičke osobe na ponašanja u skladu sa propisima i uputama komunalnog inspektora i nadležnih šefova; primjenjuje i kontrolira primjenu zakonskih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša; na terenu prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjaničnog stanja; kontrolira pravilno odlaganje otpada i drugih otpadnih materijala na javnim i drugim površinama, protupravno postavljanje predmeta i napuštenih vozila na javnim površinama; obavještava šefove i inspektora o izvršenom uvidu nad: održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštiti komunalnih objekata i uređaja, održavanjem i zaštiti javnih površina i drvoreda; prati parkiranje i ostavljanje vozila na zelenim javnim površinama, prati stanje lokalnih nekategoriziranih cesta, održavanje septičkih i osočnih jama, odvoz kućnog otpada i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala, održavanje posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpad, održavanje javnih deponija, prati zauzimanje javnih površina za prodaju roba i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe; naplaćuje paušalne naknade za koje je ovlašten općinskim odlukama i obavlja i druge poslove sukladno Odluci o komunalnom redu, pomaže komunalnom inspektoru u praćenju provedbbe Programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP), vodi evidenciju o izvršenim pregledima na terenu, izrađuje i podnosi izvješće o radu; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i druge poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika općine.

05. Opis poslova: prati propise iz djelokruga rada Službe; vrši pripremu izvještaja, analiza i informacija i drugih radnih materijala za potrebe Vijeća i radnih tijela koji nisu u nadležnosti općinskih službi za upravu; prisustvuje sjednicama radnih tijela Vijeća i vodi zapisnik na istim; priprema nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata za Vijeće; organizira sjednice radnih tijela Vijeća, sačinjava nacrte skraćene verzije zapisnika i zaključaka sa sjednica radnih tijela; kontaktira sa nadležnim službama za upravu, nadležnim organima i drugim subjektima o pitanjima koja su na dnevnom redu radnog tijela; sudjeluje u izradi nacrta Statuta, Poslovnika, Programa rada Vijeća i drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Vijeća; priprema i poduzima odgovarajuće aktivnosti u cilju provođenja utvrđenih mjera od strane Vijeća i radnih tijela; osigurava realizaciju Programa rada Vijeća i radnih tijela; priprema akte po građevinskim inicijativama iz okvira nadležnosti Vijeća; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje mu naloži rukovoditelj Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor-Rama, i to:

Za poziciju 01:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, građevinski i arhitektonski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja istih struka
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja iste struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, prometne, ekologija i fakultet kriminalistike, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja istih struka
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. kandidati za radno mjesto stručnog suradnika (pozicije 01., 02. i 04.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog natječaja
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslov konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom za
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Prozor-Rama"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
DIREKTOR
mr.sc. Sead Maslo