Osnovna škola Marka Marulića Prozor, Ulica kralja Tomislava bb 88 440 Prozor sukladno članku 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14) 4. 6. i 7. Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Narodne novine HNŽ“ broj: 2/05) članka 67. Statuta škole i suglasnosti Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-2095/22 od 17.10.2022. godine odlukom Školskog odbora sa sjednice održane 20. listopada 2022. godine raspisuje se:
 
NATJEČAJ
Za izbor ravnatelja/ice Osnovne škole Marka Marulića Prozor
Ravnatelj se imenuje na period od četiri /4/godine
 

Opis poslova  

Ravnatelj/ica osnovne škole pored poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja i sljedeće poslove:

- Predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje tog rada u sklopu godišnjeg programa rada škole.

- Odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na određene poslove i zadatke u skladu s njihovim rezultatima rada i stručnoj spremi

- Podnosi izvješće o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada kao i materijalnom poslovanju, Školskom odboru, Osnivaču, Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa.

- Rješava i predlaže rješavanje upravnom i stručnom  organu škole o pojedinačnim pravilima radnika

- Obustavlja od izvršenja odluke upravnog i stručnog organa škole ako ocijeni da su one u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima ili bi izvršenja tih odluka moglo izazvati štetne posljedice po školu

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom

1. da je punoljetan

2. da je državljanin Bosne i Hercegovine

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini

u BiH (na bilo kojoj razini države ili entiteta u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta)

4. da se na njih ne odnosi  članak IX.1 Ustava BiH

5. da nije na funkciji u političkoj stranci  u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

I posebne uvjete propisane Zakonom

6. završena VŠS ili VSS

7. da ispunjava uvjete za učitelja i pedagoga

8. najmanje pet /5/ godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim  poslovima u osnovnoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokumentaciju propisanih uvjeta:

- Životopis s adresom i kontakt telefon,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Diplomu o stečenoj školskoj spremi,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Uvjerenje koje dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke osam /8/ natječaja,
- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
- Izjava da ispunjava opće uvjete pod točkom 3. 4. i 5.

Natječaj ostaje otvoren petnaest /15/ dana od dana objavljivanja,. Prijave s dokumentacijom  slati isključivo putem pošte na adresu  

Osnovna škola Marko Marulić Prozor,
Ulica kralja Tomislava b.b.,
88 440 Prozor-Rama
uz naznaku
„prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole“
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Školski odbor će u roku od osam /8/ dana od dana donošenja odluku pismenim putem obavijestiti sve kandidate natječaja o odluci o imenovanju ravnatelja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.