Na temelju članka 32. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko –Neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ“ , broj:4/19,5/19 i 5/20) , članka 26. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju Općine Prozor- Rama i Odluke Upravnog vijeća JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama  (broj: 78-6/22-UV od 29.6.2022.), Upravno vijeće , objavljuje
 
J A V N I   O G L A S
za prijem  pripravnika/ice u
JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju
Općine Prozor- Rama
 
Objavljuje se Javni oglas za  prijem  pripravnika/ice na period od godinu dana u  JU Centar za prevenciju , rehabilitaciju i edukaciju Općine Prozor- Rama za  radno mjesto:

Logoped - 1  izvršitelj/ica

Potrebna stručna sprema:  VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje s 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.

Uvjete za prijavu na ovaj Javni oglas ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih na dan objavljivanja ovog poziva i koje nemaju položen stručni ispit za poslove navedenog zanimanja.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

- Životopis (vlastoručno potpisan),
- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu presliku),
- Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjerena preslika diplome ili uvjerenja/potvrdnice o stečenoj stručnoj spremi),
Uvjerenje o prebivalištu (original)
- Potvrdu Službe za zapošljavanje Prozor-Rama  da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
- Uvjerenje o  nevođenju kaznenog postupka  bit će dužan dostaviti  samo  kandidat koji bude izabran po javnom oglasu.
 
Prijave se podnose putem pošte na adresu:
 
JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb
88 440 Prozor-Rama
s naznakom:
Javni oglas za prijem  pripravnika/ice u
JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju Općine Prozor-Rama
 
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave Javnog oglasa (do 16.07.2022).

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.