Na osnovu člana 2.13 stav (1) točka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja članova biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024.godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024.godine Općinska izborna komisija Prozor-Rama raspisuje
 
J A V N I  O G L A S
za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika


I.  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima I njihovih zamjenika

II.     Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:

1.    Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2.    Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
1.    koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;
2.    koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3.    koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;
4.    koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5.    kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:

-     da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stupanj stručne spreme;
-     da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju je objavljen javni poziv;
-   da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH

III.    Potrebna dokumentacija:

1.    prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.    Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet-stranici općine/grada i sredstvima javnog informiranja (lokalni radio, štampani mediji).

V.    Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska izborna komisija općine.

VI.    Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu općinske izborne komisije ili na internet- stranici općine/grada.
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj kuverti u sjedište izborne komisije s naznakom:
Općinska izborna komisija Prozor-Rama,
Adresa: Ulica Kralja Tomislava b.b.
 
„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima I njihovih zamjenika - ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik OIK
Ivica Tomić

Broj:01-28/24
Prozor, 28.05.2024. godine