Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (”Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Prozor-Rama 2/540
 
Stručni suradnik za informiranje - Služba za opću upravu i društvene djelatnosti - 1 (jedan) izvršitelj
 
Opis poslova: vodi postupak u vezi primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama; priprema, prikuplja i obrađuje i pruža informacije u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama; priprema i obrađuje brošure, publikacije, biltene i druge informativne materijale; učestvuje u izradi informacijsko-dokumentarnih i drugih materijala koji su u neposrednoj vezi sa informiranjem; prati primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama; obavlja izradu redovitih ili periodičnih informacija vezanih za slobodu pristupa informacijama; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu šefa i Općinskog načelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u Općini Prozor-Rama, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, pravni, ekonomski ili fakultet filozofsko-humanističkih znanosti, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja istih struka

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva/staža u struci, nakon završene VSS

- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:

1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju, Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu F BiH www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

 NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od dalje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u daljoj natječajnoj proceduri, o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informiraju o postignutim rezultatima.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, bit će brisan sa liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju
Ante Starčevića b.b.
88 000  M o s t a r
sa naznakom :
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor-Rama“
 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja, neće biti razmatrane.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.