Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03 i 65/13) i članka 20. Odluke o osnivanju "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, broj OPU-IP 300/2017 od 29.09.2017 od 29.09.2017. godine, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PODUZEĆA
"JAVNI PRIJEVOZ" D.O.O. PROZOR-RAMA

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u poduzeću "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama - 3 (tri) člana.

I - Opis pozicije i period imenovanja

Nadzorni odbor u poduzeću "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama ima sljedeće nadležnosti:
- donosi Poslovnik o radu;
- usvaja godišnji program rada i financijski plan;
- usvaja godišnje izvješće o radu i završni račun;
- prati pripremu, izradu i praćenje realizacije Strategije razvitka općine Prozor-Rama i drugih strateških dokumenata u okviru djelatnosti društva;
- imenuje i razrješava članove uprave Društva;
- donosi opće akte o radu i poslovanju Društva;
- odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima;
- objavljuje prijedloge općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva u javnom glasilu koje se distribuira u općini, uz poziv da se u određenom roku dostave primjedbe i prijedlozi;
- pribavlja mišljenje općinskog načelnika i Općinskog vijeća za financije o prijedlogu općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga društva;
- odobrava provođenje programa i projekata prema raspoloživim sredstvima iz financijskog plana i programa rada Društva;
- odluđuje o promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Društva,
- usmjerava rad direktora i daje mu upute za rad;
- odluđuje o odobravanju sredstava kod banaka i drugih financijskih organizacija;
- odlučuje o zaduženju kod odgovaraju}ih financijskih organizacija;
- vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
- obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o osnivanju broj 01-06-219/17 od 31.01.2017. godine, drugim općim aktima.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

II - Opći uvjeti

Svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- da su državljani BiH;
- da su stariji od 18 godina;
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine računajući od dana objavljivanja natječaja za upražnjene pozicije;
- da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine).

III - Posebni uvjeti

- da ima višu ili visoku stručnu spremu;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon stjecanja visoke ili više stručne spreme;
- da nisu član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora;
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03 i 65/13);
- da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12);
- da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira (čl. 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH).
Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba:
1) osuđivana za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravomo}nosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
2) kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
3) starija od 70 godina na dan imenovanja.

IV - Potrebni dokumenti

Prijave kandidata trebaju sadržavati kratak životopis, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:
- uvjerenje o državljanstvu ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice;
- dokaz o stručnoj spremi;
- dokaz o radnom iskustvu;
- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe;
- ovjerenu izjavu da ne podliježe Članku IX 1. Ustava BiH;
- ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci;
- ovjerenu izjavu da nije član više od jednog nadzornog ili upravnog odbora;
- dokaz o zaposlenju samo za kandidate koji se imenuju iz reda uposlenih u poduzeću.
Dokumenti koji se prilažu prijavi moraju biti originalni ili u ovjerenom presliku.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

V - Razmatranje prijava, intervju, rang lista

Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje Skupština Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložiti rang listu s najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana isteka roka za primitak prijava.
Imenovanje kandidata izvršit će Skupština.

VI - Podnošenje prijava

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog natječaja, putem pošte, preporučeno na adresu:

OPĆINA PROZOR-RAMA
POVJERENSTVO ZA IZBOR
Ulica kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor
s naznakom: "PRIJAVA NA NATJAČAJ ZA IZBOR I
IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA PODUZEĆA "JAVNI PRIJEVOZ" d.o.o.
PROZOR-RAMA - NE OTVARATI"


SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 27. 12. 2017. – Oglasni dio – Broj 101 - Strana 3
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Javni natječaj će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Dnevnom listu".