Federalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju Lista lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i cijena lijekova uvrštenih na Federalnu listu, koju čine A i B lista. Na prvoj su lijekovi sa sudjelovanjem kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u cijeni lijeka od 100 posto, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati neposredno sudjelovanje osiguranika u nabavci. B listu čine lijekovi sa sudjelovanjem zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona, sukladno financijskim mogućnostima i u koju nisu uključeni amputirani lijekovi.

Odlukom je precizirano da A lista mora biti obvezno sadržana u listi lijekova koji mogu biti prepisivani i izdavani na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja kantona. B lista lijekova može biti u pozitivnoj listi lijekova kantona, ukoliko su kumulativno ispunjeni uvjeti da su na pozitivnu listu lijekova kantona uključeni svi generički nazivi iz A liste, sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto, te da su osigurana sredstva u kantonu za financiranje B liste lijekova koja se uključuje u pozitivnu listu lijekova kantona.

Danas je utvrđena i Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH sačinjenoj prema generičkim nazivima lijekova i Anatomsko­terapijsko-kemijskoj klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organizacije. Ova bolnička lista obvezna je za sve kantone, a samo iznimno, na kantonalne bolničke liste lijekova mogu biti privremeno uvršteni i lijekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, a koji su sadržani u svom generičkom obliku na federalnoj, uz uvjet da je takav lijek od vitalne važnosti u dijagnostici i liječenju određenih bolesti i određenih pacijenata za koje ne postoji adekvatna zamjena, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.