''Planirana dobit u 2020. godini planski je manja zbog planirane sanacije brane HE Rama, a samim tim i manja proizvodnja u pogonu HE Rama'', navedeno je u usvojenoj odluci Plana poslovanja JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za 2019. – 2021. godinu.

Naime, u sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar, održana je 36. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH.

Na Skupštini je 100 % većinom glasova dioničara donesena Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za 2019. – 2021. godinu.

''Dok su ukupni prihodi u 2019. godini bitno veći u odnosu na 2020. i 2021. godini iz razloga što elektroenergetskom bilancom za navedene godine nije predviđena opskrba električnom energijom gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar'', navodi se.Blaženka Novaković, rukovoditeljica Sektora za računovodstvene poslove i kontroling upoznala je članove Skupštinu o proceduri i načinu izrade Plana poslovanja EPHZHB-a za navedeno razdoblje, kojim se osigurava strateški cilj poslovanja kao što su: puna pogonska spremnost postrojenja i objekata; sigurna i kvalitetna opskrba kupaca električne energije; visok stupanj naplate potraživanja za električnu energiju kao i značajna investicijska ulaganja, a posebno aktivnosti  na realizaciji projekta CHE Vrilo.

U svome je izlaganju Plana poslovanja Novaković istaknula nekoliko stavki Plana istaknuvši detaljan plan investicijskih ulaganja, plana prihoda i rashoda, naplate fakturirane el. energije, prosječnih gubitaka na distribucijskoj mreži kao i plana dobiti.