Vlada FBiH donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine kojom se utvrđuje Lista lijekova fonda solidarnosti koja se financira sredstvima ovog fonda.

Sastavni dio ove odluke je Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH.

Ova lista lijekova načinjena je prema Pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova sa Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH.

Utvrđeni su lijekovi koji su sadržani u Listi lijekova fonda solidarnosti, i to po oboljenjima. U listu su uključeni i tuberkulostatici, a suglasno članu 5. stav (2) Pravilnika o kriterijima, i tuberkulostatici.

Regulirano je da se, izuzetno, na Listu lijekova fonda solidarnosti mogu uvrstiti i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji se osiguraju dodatna financijska sredstva federalnog fonda solidarnosti.

Preporučeni sadržaj posebnog programa lijekova je sastavni dio ove odluke i sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg ljekara medicine, specijaliste odredene grane medicine, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije. Uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova preporučenih kroz sadržaj posebnog programa nakon preporuke ordinirajućeg ljekara, obavlja Komisija za utvrdivanje prava korištenja lijekova.

Utvrđeni su i kriteriji koje moraju ispuniti lijekovi koji se uvrštavaju na Listu lijekova fonda solidarnosti.