Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Izjavu Predsjedništva BiH o o opredjeljenosti političkih lidera u BiH za poduzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja BiH Europskoj uniji (EU).

Na inicijativu Velike Britanije i Njemačke, koja je postala inicijativa Europske unije, Predsjedništvo BiH je usvojilo i potpisalo izjavu 29. siječnja, a kasnije su je potpisali i predsjednici 14 političkih stranaka  u BiH.

Ovom izjavom prihvataju se zaključci Vijeća za vanjske poslove EU, po čemu su lideri političkih stranaka u BiH, polazeći od izražene volje svih naroda i građana BiH, opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost BiH, svjesni složenosti društveno-ekonomske situacije u BiH, privrženi principima, vrijednostima i ciljevima na kojima se zasniva EU.

Potvrđujući kako je članstvo u EU strateški cilj BiH, pozdravljajući obnovljeni pristup EU BiH, a u skladu sa zaključcima Vijeće za vanjske poslove EU od 15. prosinca 2014. godine, politički lideri u BiH suglasni su i neopozivo se obavezuju da će institucije vlasti u BiH provesti sve reforme neophodne da bi bila uspostavljena institucionalna funkcionalnost i efikasnost na svim razinama vlasti.

To bi trebalo omogućiti da se BiH pripremi za buduće članstvo u EU kao suverena država koja ispunjava uvjete i obaveze za članstvo u EU.

Prema ovoj izjavi, institucije vlasti u BiH će u svoje programe rada uključiti reforme neophodne za napredak BiH u procesu pridruživanja EU i u svom djelovanju davati prioritet blagovremenom provođenju tih reformi.

Također se navodi da će institucije vlasti u BiH, u dogovoru sa EU i u skladu sa Kopenhagenškim kriterijima i pravnom stečevinom EU, sačiniti i provesti program mjerljivih inicijalnih reformskih mjera, uključujući ekonomske i socijalne mjere na bazi Sporazuma za rast i zapošljavanje u BiH, koji će imati za cilj da zaustave negativne ekonomske trendove, pokrenu proces rehabilitacije i modernizacije ekonomije, podstaknu održiv, efikasan, socijalno pravedan i ravnomjeran ekonomski razvoj, otvaranje nova radnih mjesta, povećaju i pravilno usmjere socijalnu zaštitu, te stvore povoljan i pravedan socijalni ambijent.

Konkretne mjere bit će sačinjene i provedene u dogovoru i suradnji sa ekonomsko-socijalnim partnerima, civilnim društvom, EU i međunarodnim financijskim institucijama.

Institucije vlasti u BiH implementirat će mjere za izgradnju funkcionalne tržišne ekonomije, mjere za jačanje vladavine prava, naročito efikasnosti institucija pravne države u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala i osiguranju pune pravne sigurnosti za svaku fizičku i pravnu osobue u BiH, mjere za ubrzanje procesa pomirenja i obnovu narušenog povjerenja, mjere za jačanje administrativne sposobnosti, unapređenje funkcionalnosti i povećanje efikasnosti institucija na svim razinama vlasti za preuzimanje i provođenje pravne stečevine EU i drugih obaveza za članstvo u EU, uključujući uspostavu efikasnog i efektivnog mehanizma koordinacije institucija svih razina vlasti u BiH u procesu pristupanja EU.

Nakon inicijalnih reformskih mjera, institucije vlasti u BiH, navodi se u izjavi, ostvarit će napredak u provođenju dodatnih reformi, kako bi bila unaprijeđena funkcionalnost i povećana efikasnost svih razina vlasti u BiH, te posebnu pažnju usmjerit će provođenju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu "Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine".

Izaslanici Doma naroda na današnjoj sjednici su potvrdili i odluke Predsjedništva BiH o učešću pješadijske jedinice Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan i o izmjenama Odluke o učešću pješadijske jedinice Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan.

Također, potvrđena je i Odluka Predsjedništva BiH o učešću grupe oficira Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan.

Sjednica je završena.