Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijelo Odluku o rasporedu sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora.

Ovom odlukom utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u ukupnom iznosu od 265,2 milijuna specijalnih prava vučenja (SDR) protuvrijednosti konvertibilne marke prema važećem kursu na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 milijuna eura.

Sredstva RFI biće namijenjena za povećane potrebe zdravstvenog sektora i financiranje mjera ekonomske stabilizacije, priopćeno je u utorak iz Vijeća ministara.

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine izvršit će alokaciju sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) u skladu sa Odlukom Fiskalnog vijeća BiH, potpisanim Pismom namjere i Memorandumom o razumijevanju, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine sa 10 županija 61,5%, za Republiku Srpsku 37,5% i za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine 1%.

Otplatu ovog duga vrše entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza prema međunarodnim financijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u 'Službenom glasniku Bosne i Hercegovine'.

Na istoj sjednici, Vijeće ministara BiH donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Radi se o ukupno 1.073.575,17 KM, od čega novčana pomoć Vlade Republike Azerbejdžan iznosi 1.054.016,87 KM, a kompanije Bayer Farmaceutsko društvo  d.o.o. Ljubljana 19.558,30 KM. Od ovog iznosa Federaciji Bosne i Hercegovine je raspoređeno 660.248,73 KM (61,5%), Republici Srpskoj 402.590,69 KM (37,5%) i Brčko Distriktu BiH 10.735,75 KM (1%).

Prema Odluci, Federacija BiH dobivena sredstva dijeli sa 10 županija u jednakom omjeru po 50%, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.