Operativni centar civilne zaštite HNŽ/K preporučio je svim pravnim i fizičkim osobama da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara ODMAH poduzmu preventivne mjere  koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, br. 39/03, 22/06 i 43/10), a posebno mjere koje se odnose na:

- Obvezu pravnih osoba da sukladno svojim planskim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja poduzmu pravovremeno mjere i aktivnost koje će doprinijeti efikasnom i brzom reagiranju na najavljene vremenske prilike, te samim tim ublažiti djelovanje istih i smanjiti eventualne štete na materijalnim i drugim dobrima.

- Obvezu fizičkih osoba za provođenjem osobne i uzajamne zaštite, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organiziranog sudjelovanja građana  u zaštiti  i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Posebno apeliramo na pravne osobe koje imaju potpisane sporazume, odnosno ugovore kako na razini Županije, tako na razini općina/Grada Mostara, da pripreme adekvatnu mehanizaciju i da na vrijeme reagiraju na najavljene snježne padaline i pravovremeno poduzmu sve aktivnosti oko angažiranja privrednih i drugih pravnih osoba na uklanjanju snijega i snježnih nanosa sa prometnica i drugih infrastrukturnih objekata, kao i na sve pravne i fizičke osobe da na vrijeme poduzmu potrebne mjere na uklanjanju snijega, skidanju leda i ledenica.

Prometni kolaps u Donjoj Jablanici - Civilna zaštita upozorava: Odmah poduzeti preventivne mjere u zaštiti od prirodne nesreće!

Upozoravamo fizičke osobe da snježni pokrivač stvara ozbiljne probleme u odvijanju prometa u gradovima, prigradskim i seoskim naseljima, te ugrožava normalno odvijanje života i rada u navedenim područjima što se ogleda u otežanom opskrbljivanju stanovništva životnim namirnicama, otežanom pristupu školskim, zdravstvenim, poslovnim, privrednim i raznim javnim objektima.

U takvim situacijama često dolazi do kvarova na električnim, PTT, vodovodnim i drugim infrastrukturnim objektima, što dovodi do čestih prekida u opskrbljivanju stanovništva električnom energijom, vodom kao i do prekida PTT veza, navode iz Operativnog centra civilne zaštite HNŽ/K.


Bljesak.info