JP Autoceste FBiH je do sada za cca 113 kilometara autoceste uložilo iznos od 2,59 milijarde KM.

Naime, ulaganja za eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje Koridora Vc do danas iznose 258.019.087 KM. Troškovi su porasli nakon što su porasle cijene sirovina i rada tijekom posljednjih godina.

Tako su cijene dionica koje su se gradile do 2010. godine iznosile 3,46 milijuna eura po kilometru, dok od 2015. godine one iznose 13,5 milijuna eura.

113 kilometara autoceste

"Navedena kapitalna ulaganja obuhvaćaju izdatke za građenje, usluge nadzora nad građenjem, izdatke za projektnu dokumentaciju, troškove kamata u vremenskom periodu kada su se isti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima do stavljanja izgrađenih poddionica/dionica u upotrebu mogli kapitalizirati te ostali troškovi", kazali su iz JP Autoceste FBiH za N1.

Do sada je izgrađeno 113 kilometra autoceste na Koridoru Vc kroz FBiH i to dionice: Svilaj – Odžak, Zenica sjever – Zenica jug, Zenica jug – Tarčin i Međugorje – Bijača. Najvažniji elementi koji utječu na ukupnu cijenu izgradnje pojedinih dionica su, ističu, geološki i morfološki uvjeti terena kuda prolazi trasa.

"Od toga ovise projektna rješenja, broj dužina objekata (mostovi, vijadukti i tuneli) te dužina i složenost potpornih konstrukcija na osiguranju stabilnosti trupa autoceste", navode iz JP Autoceste.

Prosječna cijena po kilometru za objekte na autocesti A1:

Tuneli: između 20 i 35 milijuna eura po kilometru (radi se o dvocijevnim tunelima, ugovori za izgradnju uključuju iskop, betoniranje i opremanje tunela);

Mostovi/vijadukti: između 15 i 30 milijuna eura (ovisno od dužine, visine stubova, načinu temeljenja i složenosti rasponske konstrukcije);

Trasa: između 5 i 15 milijuna eura po kilometru (ovisno od iskopa i nasipa na trupu i specijalnog obima i složenosti potpornih konstrukcija koje služe za osiguranja stabilnosti trupa).

"Tako na primjer izgradnja dionice Svilaj – Odžak je koštala 6,5 milijuna eura po kilometru. Ova dionica je duga 10,4 kilometra i gradila se u ravnici gdje osim nekoliko potpornjaka i natpornjaka te odmarališta, naplatnog mjesta i dvije petlje nije bilo zahtjevnih objekata na trasi. Dok s druge strane dionica Klopče – Donja Gračanica koja se gradila u izuzetno složenoj geološko-morfološkoj strukturi terena i koja se sastoji 60% od objekata (pet vijadukta i dva tunela) a ostatak trase se nalazi dijelom u zasjeku a dijelom u nasipu izgradnja je koštala 25 milijuna eura po kilometru", kazali su.

Došlo je do znatnog rasta cijena sirovina i cijene rada od prije 20 godina kada je počela izgradnja autoceste na Koridoru Vc.

"Dionice koje su se gradile u period od 2001. do 2010. godine prosječna cijena po kilometru je iznosila 3,46 milijuna eura. Dionice koje su se gradile u period od 2010. do 2015. godine prosječna cijena po kilometru je iznosila 9,7 milijuna eura. Dionice koje se su izgrađene ili se još uvijek grade u period od 2015. do 2021. godine prosječna cijena izgradnje je 13,5 milijuna eura po kilometru", zaključili su iz JP Autoceste FBiH.