Na osnovu članka 8. stavka 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos i objavljivanju javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-04-3-1-34-2807/14, od 08.07.2014.godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Radna mjesta:

01-Tehničar za govorne komunikacije;

02-Sistem inžinjer – Stručni savjetnik za ATM procesne sustave;

03-Sistem inžinjer – Stručni suradnik za ATM procesne sustave;

04-Sistem inžinjer – Stručni savjetnik za operativnu mrežu;

05-Sistem inžinjer – Stručni suradnik za operativnu mrežu;

06-Tehničar za energetske instalacije;

07-Tehničar za mašinske instalacije;

08-Sistem inžinjer – Stručni suradnik za govorne komunikacije;

09-Sistem inžinjer – Stručni savjetnik za govorne komunikacije;

10-Sistem inžinjer – Stručni savjetnik za energetske i mašinske instalacije i građevinske objekte;

11-Tehničar za energetske sustave;

12-Šef odsjeka za unutarnju zaštitu;

13-Stručni suradnik za informacijske tehnologije ;

14¬-Stručni suradnik za infrastrukturu i održavanje;

15-Stručni suradnik za radionavigacijske i meteorološke sustave;

16-Referent za arhivu i biblioteku;

17-Tehnički administrator za ATC simulator;

18-Operator za unos podataka;

19-Referent za nadzor AFTN/AMHS sustava i EAD/CFMU/PENS mreže;

20-Stručni suradnik za nadzorne sustave;

21-Stručni suradnik za mašinske instalacije i građevinske objekte;

22-Vozač Kurir;

23-Domar;

24-Stručni suradnik za nabavke;

25-Stručni suradnik za pravne poslove u oblasti nabavki i investicija;

26-Administrativni referent;

27-Stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara;

28-Glavni skladištar;

29-Stručni suradnik za radne odnose i personalnu evidenciju;

30-Stručni suradnik za planiranje i organizaciju obuke i stučno osposobljavanje ;

31-Stručni suradnik za komunikacijske sustave ;

32-RCC operater –koordinator SAR akcije;

33-Šef Odsjeka za kadrovske poslove;

34-Zaštitar;

35-Zaštitar / vođa smjene ;

36-Stručni suradnik za novčano poslovanje ;

37-Stručni suradnik za radne odnose ;

38-Samostalni referent za kapitalnu imovinu i sitni inventar;

39-Recepcionar;

40-Stručni suradnik za rutne i terminalne naknade i naplatu prihoda;

41-Stručni suradnik-Psiholog;

42-Sistem inžinjer- Stručni suradnik za strojarske instalacije i građevinske objekte;

43-Referent za pisarnicu.

I. Opći uvjeti:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :

• navršenih 18 godina života;

• državljanstvo Bosne i Hercegovine;

• da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina i da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

• da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

• da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su obavezni dostaviti:

o uvjerenje o državljanstvu ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

o rodni list ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

o Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama članka IX. Stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

o Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu,

o Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992.godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju)

o Original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu u skladu sa posebnim uvjetima koji su navedeni za svako radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje

o Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju).

o Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

o Kratki životopis.

Napomena:

• Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istom neće se uzimati u razmatranje.

• Valjanost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

• Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

III. Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

IV. Dostavljanje prijava

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana (do 17.07.2014.) od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „ Oslobođenje “, direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu,

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – NE OTVARAJ“,
Ortiješ bb, 88000 Mostar.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Kompletnu objavu oglasa možete preuzeti OVDJE

Izvor: http://mladi.info/index.php?type=1&a=posao&id=6559