Navedenom odlukom propisan je način korištenja stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno poslovnim zgradama, na području općine, kao i zajedničkim dijelovima i uređajima u zgradama, te zemljišta koje služi redovitoj uporabi zgrada, a u cilju uredne uporabe i čuvanja, kao i održavanja reda, mira i čistoće. Isto tako propisuju se prava i obveze vlasnika stanova, poslovnih prosstora i garaža, organizacija upravljanja zgradom i način rada kućnih savjeta etažnih vlasnika, nadzor nad provođenjem i kaznene odredbe.

Shodno navedenom, organizirana je i Javna rasprava dana 11.11.2011. godine u Kino dvorani, po kojoj svaka zgrada treba imati kućni savjet zgrade koji broji od 3 do 7 članova, a u zgradama koje imaju manje od deset etažnih vlasnika, svi etažni vlasnici čine kućni savjet i upravitelja, odnosno tvrtku koja će se brinuti za održavanje zgrade, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja eventualnih problema oko izbora Kućnih savjeta, sukladno Zakonu i donesenoj Odluci o kućnom redu. Pored toga nadležna služba je u dva navrata putem sredstava javnog informiranja pozivala vlasnike stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno poslovnim zgradama, na području općine da izvrše izbor kućnih savjeta, imajući u vidu da će biti raspisan natječaj za izbor upravitelja, odnosno tvrtke koja će se brinuti za održavanje zgrada.

Naime, u periodu izrade ove informacije u pripremi je postupak Javnog natječaja za izbor upravitelja, tvrtke, gospodarskog društva koje će dobiti odobrenje za obavljanje poslova upravitelja od općine Prozor-Rama i certifikat Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ-a. Iz svega navedenog, a u cilju pune provedbe Zakonom propisanih obveza, potrebno je da etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža po izboru upravitelja sa ponuđene liste, odaberu ono gospodarsko društvo, tvrtku koja će biti upravitelj zajedničkih dijelova i uređaja njihove zgrade. Upravitelj, tvrtka, odnosno gospodarsko društvo bit će zaduženo za održavanje zgrada, od prizemlja do krova, te će se na taj način brže i efikasnije rješavati nagomilani problemi u zgradama na području općine Prozor-Rama.

Kada se završi proces odabira tvrtki, kućnim savjetima bit će dostavljen popis upravitelja, a stanari će moći izabrati jednog upravitelja sa toga popisa. U zgradama u kojima etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja, uvodi se prinudna uprava koja traje sve dok etažni vlasnici na svome skupu ne odaberu upravitelja. Ako zgrada nema kućnog svjeta, nadležna služba općine Prozor-Rama određuje upravitelja na razdoblje od godinu dana, a ukoliko stanari u tome roku ne dogovore, onda se isti proces ponavlja. Prinudnog upravitelja određuje Odjel za urbanizam i graditeljstvo općine Prozor-Rama, s popisa ovlaštenih upravitelja.

Osim obveze izbora ovlaštenog upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade etažni vlasnici su dužni, na svome skupu, odlučiti i o izboru svog predstavnika za suradnju sa upraviteljem. Predstavnik etažnih vlasnika za više ulaza u zgradi može biti fizička ili pravna osoba. Odluke koje donesu etažni vlasnici na skupu, pa i one o izboru upravitelja i predstavnika zgrade, smatraju se pravno valjanim ako se za iste izjasne etažni vlasnici koji u svom vlasništvu, u stambeno-poslovnoj zgradi imaju više od 50% korisne površine.

Pored izbora upravitelja i predstavnika zgrade, etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža imaju zakonom utvrđenu dužnost plaćanja naknade za redovito upravljanje i odražavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, i to u visini od maksimalno 0,30 KM/m2 korisne površine stambeno-poslovne zgrade. Ovu naknadu etažni vlasnici su dužni plaćati do kraja mjeseca za tekući mijesec na zajednički račun upravitelja. Zakonom je također utvrđeno da ovlaštenom upravitelju zgrade za poslove njegovog redovitog upravljanja i održavanja, pripada naknada od 17% cijene naknade koju etažni vlasnici plaćaju na ime redovitog upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a prema ugovoru između upravitelja i etažnih vlasnika. Etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža na području općine Prozor-Rama dužni su Odjelu za urbanizam i graditeljstvo općine Prozor-Rama dostaviti Zapisnike o izboru upravitelja zgrade i predstavnika zgrade za suradnju sa upraviteljem.

Izabrani predstavnici zgrade, u ime etažnih vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža, mogu se za dodatne informacije i stručnu pomoć u provedbi Zakona obratiti Odjelu za urbanizam i graditeljstvo općine Prozor-Rama, na adresi Kralja Tomislava b.b., neposredno ili putem telefona 771-920, svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

Također napominjemo da će ova Informacija, tekst Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada („Narodne novine HNŽ"broj:1/06) i Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama („Službeni glasnik općine Prozor-Rama" broj 2 /11), te obrazac Zapisnika sa skupa etažnih vlasnika, biti objavljen na web starnici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org.