Traži se od svih izvršitelja zimskog čišćenja naselja u općini Prozor - Rama da neprekidno rade na čišćenju lokalnih putova i osiguravanju uvjeta za normaliziranje prometa;

Zadužuje se Javno komunalno poduzeće „Vodograd" da žurno pristupi čišćenju i odvozu snijega iz grada, te da za to angažira sve potrebne službe i resurse.

Zadužuje se Dobrovoljno vatrogasno društvo „Rama" da se u kompletnom sastavu angažira na poslovima čišćenja zajedno sa JKP „Vodograd";

Traži se od Policijske stanice Prozor - Rama da asistira pri čišćenju snijega;

Zadužuje se Dom zdravlja da organizira pojačanu hitnu medicinsku službu;

Zadužuje se Veterinarska stanica Prozor - Rama da organizira stalno veterinarsko dežurstvo;

Pozivaju se građani da izbjegavaju prometovanje svojim vozilima na lokalnim putovima, izuzev hitnih medicinskih i sličnih slučajeva;

Pozivaju se građani da u skladu sa odlukom o komunalnom redu i Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nepogode pomognu čišćenje snijega ispred kuća i zgrada te da budu od pomoći susjedima kojima bude potrebna pomoć;

Obavještavaju se građani da se dani 06. i 07.02.2012. proglašavaju neradnim danima u državnim institucijama;

Za sve informacije i hitne pozive građani mogu zvati operativni centar Civilne zaštite na besplatni broj 121 ili na broj telefona 771-382.

Prozor - Rama, 05.02.2012.

Predsjednik Stožera CZ Prozor - Rama dr. Jozo Ivančević