Prema konačnim nerevidiranim podacima, na nivou bankarskog sustava u Federaciji BiH ostvaren je pozitivan financijski rezultat - dobit poslije poreza u iznosu od 240 milijuna KM - što je za 39% ili 67 milijuna KM više u odnosu na kraj 2016. godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH, izvještava Indikator.ba. 

Ostvareni rezultat predstavlja najbolji do sada nakon prethodne godine kada je dobit bila 173 milijuna KM i 2015. godini kada je iznosila 117 milijuna KM. 
Pozitivan finansijski rezultat od 247 milijuna KM ostvarilo je 13 banaka, dok je gubitak u poslovanju u iznosu od sedam milijuna KM iskazan kod dvije banke - ASA banke i ProCredit banke. 

Od ukupno ostvarene dobiti (247 milijuna KM) 66% ili 162 milijuna KM se odnosi na dvije najveće banke u sustavu - UniCredit i Raiffeisen, čiji je udio aktive u bankarskom sektoru 46,5%. 

Na kraju 2017. godine ukupna aktiva bankarskog sustava prvi put je prešla iznos od 20 milijardi KM, odnosno iznosila je 20,2 milijarde KM i povećana je za 9,9% ili 1,8 milijardi KM. Depoziti su ostvarili rast od 11,6% ili 1,6 milijardi KM, odnosno iznosili su 15,8 milijardi KM, dok je ukupni kapital, nakon rasta od 5,8% ili 157 milijuna KM, iznosio 2,9 milijardi KM. Kreditne obveze bile su 836 milijuna KM, dok su novčana sredstava, nakon umjerenog rasta od 11,3% ili 590 milijuna KM, iznosila 5,8 milijardi KM. 

Krediti, sa udjelom od 65,2% u strukturi ukupne aktive su zabilježili rast od 7,4% ili 909 milijuna KM i na kraju godine iznosili su 13,2 milijarde KM. Krediti odobreni privatnim poduzećima ostvarili su stopu rasta od 9% ili od 539 milijuna KM, tako da su na dan 31.12.2017. godine dostigli iznos od 6,3 milijarde KM. Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 6% ili od 387 milijuna KM. 

Kada je riječ o kreditiranju gospodarstva fokus je na dva sektora s najvećim udjelom u ukupnim kreditima, a to su trgovina (19,6%) i proizvodnja (15,1%) Kreditiranje sektora trgovine u 2017. godini povećano je za 8% ili 190 milijuna KM, odnosno na nivo od 2,6 milijardi KM. 

Udjel nekvalitetnih kredita je sa 11,7%, koliko je iznosilo na kraju 2016. godine, smanjeno na 9,7% na dan 31.12.2017. godine. 

U 2017. godini ukupni kapital bankarskog sustava povećan je za 8% ili 180 milijuna KM u odnosu na kraj 2016. godine. Svih 15 banaka u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine imalo je koeficijent adekvatnosti kapitala veći od zakonom propisanog minimuma od 12%. Dvije banke imaju manju stopu adekvatnosti kapitala od 14 posto. 
 

U bankama u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine broj zaposlenih iznosio je 6.655 i povećan je za 0,6% ili 40 radnika u odnosu na kraj 2016. godine. 

Financijski rezultat banaka u FBiH (u 000 KM) 

1. ADDIKO BANK d.d. - SARAJEVO 5.249 
2.ASA BANKA d.d. - SARAJEVO -3.178 
3. BBI d.d. - SARAJEVO 8.615 
4.INTESA SANPAOLO BANKA d.d.BiH 24.910 
5.KIB d.d. V.KLADUŠA 1.419 
6. NLB BANKA d.d. - SARAJEVO 15.186 
7.PBS d.d. - SARAJEVO 352 
8. PROCREDIT BANK d.d. - SARAJEVO -4.110 
9.RAIFFEISEN BANK d.d. BiH - SARAJEVO 72.620 
10.SBERBANK BH d.d. - SARAJEVO 5.770 
11.SPARKASSE BANK d.d. BiH 19.842 
12.UNICREDIT BANK d.d. - MOSTAR 89.531 
13. UNION BANKA d.d. - SARAJEVO 1.003 
14. VAKUFSKA BANKA d.d. - SARAJEVO 144 
15.ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 2.620